FAGLIGE MÅL OG KERNESTOF

HF

Naturvidenskabelig faggruppe

 • Naturvidenskabernes historie

 • Kursisterne forholder sig til naturvidenskabelige problemstillinger

Udadrettede aktiviteter:

 • Kursisterne udfører feltarbejde (iagttagelser, undersøgelser og indsamlinger)

STX

Naturvidenskabeligt grundforløb

 • Naturvidenskabeligt feltarbejde som metode  

 • Eleverne arbejder med observationer, beskrivelse og indsamling i felten 

 • Eleverne gennemfører praktiske undersøgelser og iagttagelser i naturen, og vurderer enkle hypoteser

Naturgeografi B

 • Jordens evolutionære og geologiske udvikling

 • Klimaændringer på forskellige tidsskalaer

 • Eleverne gennemfører eksperimentelt arbejde og systematiske feltobservationer

 • Eleverne analyserer og fortolker udviklingsprocesser i naturen ude fra egne data, observationer og målinger 

 • Eleverne indkredser væsentlige geofaglige problemstillinger

 • Eleverne udarbejder journaler og rapporter over eksperimentelt arbejde og feltarbejde

Naturgeografi C

 • Jordens evolutionære og geologiske udvikling

 • Klimaændringer på forskellige tidsskalaer

 • Eleverne udfører simple former for eksperimentelt arbejde, herunder systematiske feltobservationer vedrørende geofaglige fænomener

 • Eleverne giver en beskrivelse af et udviklingsforløb i naturen ud fra konkrete data og observationer

 • Eleverne indkredser geofaglige problemstillinger

 • Eleverne udarbejder journaler og rapporter over eksperimentelt arbejde og feltarbejde

Fossiler og evolutionsteorien

STX og HF og udskoling: Fossilerne og Evolutionsteorien går bag om naturvidenskaben og giver eleverne et direkte indblik i de naturvidenskabelige arbejdsmetoder – gennem observationer, indsamlinger og vurderinger af deres egne data i felten. Den samme proces som nutidens naturvidenskabsforskere må igennem – og ikke mindst de selvsamme trin som naturforskeren Charles Darwin måtte igennem for 150 år siden, da han opstillede sin verdensberømte evolutionsteori.

Målgruppe: STX, HF og udskoling

Antal elever: 30 

Varighed: 2 timer

Sted: Geomuseum Faxe og Faxe Kalkbrud

Fag: STX: Naturvidenskabeligt grundforløb, naturgeografi B og C; HF: Naturvidenskabelig faggruppe, Udskoling: Geografi og biologi. Velegnet til scienceklasser. Forløbet tilpasses målgruppen.

Få har betydet så meget for vores forståelse af livet på jorden som naturforskeren Charles Darwin, som for 150 år siden fremsatte sin revolutionerende teori om, at livets udvikling er et direkte resultat af naturlig udvælgelse.

Men før Charles Darwin som 50-årig nåede til det punkt, hvor han kunne udgive sit verdensberømte værk ”On the Origin of Species” (1859), måtte han gennem gruelig mange års indsamlinger og observationer. Et arbejde, der foruden 5 års stærk søsyge omfattede talrige feltstudier af levende dyr, fossiler og geologiske aflejringer – samt et grundigt indblik i datidens naturvidenskabelige forskningsteorier. Her var det særlig den nytænkende stjernegeolog Charles Lyell´s videnskabelige arbejde, der påvirkede den unge Charles Darwin. Faktisk i sådan en grad, at det efterfølgende ændrede markant ved Charles Darwins måde at iagttage verden på. Darwins evolutionsteori handlede ikke om livets oprindelse – men om, hvordan livet udviklede sig EFTER, det var opstået på jorden.

Undervisningsforløbet ”Fossilerne og Evolutionsteorien” tager et naturligt udgangspunkt i Faxe Kalkbruds imponerende kalkaflejringer, der er en klassisk geologisk lokalitet.

Turen starter ude i felten, hvor eleverne kort introduceres til begreberne fossiler og geologiske aflejringer hvorefter elever i grupper udfører konkrete feltopgaver. Med udgangspunkt i de geofaglige metoder lærer eleverne at observere, indsamle, sortere og beskrive fossilerne, og de bringes dermed hurtigt ind i en autentisk situation som naturforskere på feltarbejde. Turen slutter på Geomuseum Faxe (eller Stevns Naturcenter), hvor grupperne fremlægger deres resultater for hinanden og deres observationer holdes op med de faktuelle data som vi kender dem i dag.

Besøget i kalkbruddet kan med fordel indgå i forløb indenfor naturgeografi og biologi, og det er særlig velegnet til tværfaglige forløb omkring livets udvikling og evolution. Vi tilpasser forløbet efter det enkelte klassetrin.